จำนวนผู้เข้าชม

11459

ตรวจสอบบทความวิจัย
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
(Science and Technology towards ASEAN)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ใน การพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่นดีและชมเชยในแต่ละสาขาและผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวารสารวิชาการของภาคีเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง กอร์ปกับในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) อันเป็นความพยายามรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็น หนึ่งเดียวกัน เพื่อให้อาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจ อีกทั้งยังสามารถสร้างอำนาจ การต่อรองได้ในระดับสากล ดังนั้น หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมอาเซียนได้สำเร็จ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง การขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้าและบริการ และความมั่นคงทางสังคม อย่างไรก็ดีประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน และประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่จำเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

           เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” กลุ่มสาขาของบทความสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
           - สาขาฟิลิกส์
           - สาขาเคมี
           - สาขาชีววิทยา
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
           - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
           - สาขาอาหารและโภชนาการ
           - สาขาสาธารณสุขชุมชน
กลุ่มที่ 3 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
           - สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           - สาขาพลังงาน
กลุ่มที่ 4 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
           - สาขาคณิศตาสตร์
           - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการับบทความวิจัย

 • 1 - 18 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพิจารณาบทความ
 • 8 - 22 มิถุนายน 2558 ส่งไฟล์แก้ไขฉบับเต็ม
 • 23 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558 ชำระค่าลงทะเบียน
 • 3 กรกฎาคม 2558 ประชุมและนำเสนอผลงาน
 • ขยายเวลารับบทความฉบับเต็มถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ( )
 • 9 มีนาคม 2558 - 30 เมษายน 2558 เปิดรับบทความฉบับเต็ม
 • 1 - 15 พฤษภาคม 2558 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
 • 22 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558 นักวิจัยส่งบทความฉบับแก้ไข
 • 7 มิถุนายน 2558 แจ้งผลการตอบรับ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 วันลงทะเบียนล่วงหน้า
 • 26 มิถุนายน 2558 ประชุมและนำเสนอผลงาน

อัตราค่าลงทะเบียน (ลงทะเบียนหน้างานชำระเพิ่ม 200 บาท)

 • บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2,000 บาท)
 • ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) (1,000 บาท)

การลงทะเบียนส่งบทความวิจัย

 • ชำระเงินโดยโอนมาที่ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1”
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 982-3-05504-1 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://sci.uru.ac.th/sttcon2015

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [ขนาดเล็ก] [ขนาดใหญ่]