ขอเชิญอาจารย์ ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก เป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ด้านงานวิจัยที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน และนักวิจัยชุมชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่น (2) ฟอร์มเสนอชื่อบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นด้านพันธกิจสัมพันธ์ (3) ฟอร์มเสนอชื่อบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นด้านนักวิจัยชุมชน (4) ฟอร์มเสนอชื่อบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย (5) ฟอร์มเสนอชื่อบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (แจ้งเมื่อ 22-7-63)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และร่วมงานประชุมวิชาการ AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing, February 25-26, 2021, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Hua Hin, Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 13-7-63)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร UP International Journal of Science and Technology “UPJST” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 13-7-63)


ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ปีนี้สามารถเข้าร่วมงานได้ 2 รูปแบบ คือ Online และ Onsite

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 13-7-63)


การประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 The 19th Annual National Health Conference, Deadline submission: 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 18-6-63)


บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 10-6-63)


กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพ และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 8-6-63)


>>

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 10-6-63)


กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพ และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก (แจ้งเมื่อ 8-6-63)


ประกาศรับข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม (1) รายละเอียดโครงการ , (2) ฟอร์มข้อเสนอโครงการ , (3) ฟอร์มแตกตัวคูณ , (4) แผนชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 12 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ , (5) สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำเขียว ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ , (6) สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 หมู่ที่ 05 บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ , (7) สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 หมู่ที่ 03 บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน (แจ้งเมื่อ 24-10-62)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 9-7-62)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 กรกฎาคม 2562 ... (ข้อมูลเพิ่มเติม) กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 9-7-62)


รับข้อเสนอโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 13-2-62)


ประกาศทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ดาวน์โหลดเอกสาร [ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ] [แบบฟอร์มการเขียนขอรับทุน (.doc)] [แบบฟอร์มการเขียนขอรับทุน (.pdf)] (แจ้งเมื่อ 3-2-62)


เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน และพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 17-9-61)


ทุนวิจัย วช.63 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม [การจัดทำงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง] [ข้อเสนอแนะการเขียนแบบสรุปโครงการ] (แจ้งเมื่อ 14-9-61)


ทุนวิจัยท้าทายไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 29-8-61)


โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


ทุนการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


>>

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และร่วมงานประชุมวิชาการ AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing, February 25-26, 2021, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Hua Hin, Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม มหกรรมงานวิจัย (แจ้งเมื่อ 13-7-63)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology 2018 “Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”

August 2-3, 2018, Uttaradit Rajabhat University, Thailand, Deadline for full paper submission is May 1, 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561
ระบบลงทะเบียน (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-2-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BCNSP National and International Conference 2018) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 20-2-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


>>

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scan ใบสมัครส่งมาทาง อีเมลล์ yuttanas@nu.ac.th (ส่งฉบับจริงตามมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 200 คน
กำหนดการโครงการในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัด โครงการสร้างนักวิจัย(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ส่งใบสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 03-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>

>>

RMU
ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และงานพันธกิจสัมพันธ์

RMU
ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์

คู่มือ
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม