รายการหัวเรื่องเอกสาร
1. เอกสารธุรการ
แบบขออนุญาตเข้าเรียนช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ปรับปรุง 27 ก.ค. 64
สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ (31 มี.ค. 65)
บันทึกขอใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบฟอร์มมอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน/ไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ / ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการทั่วไป
แบบประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการ
แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
หนังสือมอบอำนาจดำเนินการจดลิขสิทธิ์แทน
แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบเสนอภาระงานวิจัย
แบบขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน
แบบเสนอขอรับทุนสาขาวิทยาศาสตร์ฯ
ขออนุญาตไปราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
รายงานผลการไปราชการ
ใบมอบหมายงานเพื่อลากิจ
แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบรายงานผลการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอให้ออกหนังสือราชการ
ขอเบิกค่าสอนการเปิดสอนกรณีพิเศษ
ขอใช้สถานที่-อุปกรณ์
2. เอกสารทางการเงิน
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคคลภายนอก)
แบบฟอร์มใบส่งของ (2560)
แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ใช้ประกอบภาระงาน (การเบิกค่าตอนแทน)
บันทึกข้อความ ขอโอนเงินผ่านธนาคาร
สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของสถาบัน
ใบเสนอราคา
ใบสำคัญรับเงิน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบตรวจรับสินค้า
ใบขออนุมัติเบิกเงิน
แบบสำรวจ จัดซื้อ-จัดจ้าง
3. เอกสารงานวิชาการ
แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มขออนุญาตสอบนอกตาราง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ/ปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาสอบ
แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน (2560)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 2 (ประกาศ 2559)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 1 (ประกาศ 2559)
แบบฟอร์มแก้ไขผลการเรียน
แบบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (แบบใหม่)
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (แบบใหม่)
แบบแสดงความจำนงขอรับผลงานทางวิชาการ (แบบใหม่)
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน (1 พ.ย. 64)
แบบรายงานการประเมิน ส่งเกรด (ปรับปรุง 1/2560)
แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทวารสาร
แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอ
ฟอร์มแบบเสนอ มคอ.3
แบบฟอร์มแนวการสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
แบบเสนอภาระงานภาคฤดูร้อนสำหรับอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบรายงานการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานบุคลากรสาย ก
แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
แบบขอเปลี่ยน "ร" หรือ "I"
4. เอกสารงานกำหนดตำแหน่งวิชาการและวารสารวิชาการ
ขอส่งเอกสารที่ใช้การประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไข) (27 เม.ย. 65)
แบบประเมินผลการสอน (14 ธ.ค. 64)
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บันทึกวีดีทัศน์การสอน (14 ธ.ค. 64)
บันทึกขอส่งการประเมินการสอนของอาจารย์ (1 ต.ค. 64)
รูปแบบวารสาร (วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
แบบรายงานผลการทำผลงานวิชาการสมบูรณ์ (ตน.วช. 4)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำผลงานวิชาการ (ตน.วช. 3)
แผนการดำเนินงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ตน.วช. 2)
แบบเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ (ตน.วช. 1)
สัญญารับทุนสนับสนุนและข้อตกลงการทำผลงานวิชาการ
แบบเสนอโครงการจัดทำตำรา เอกสารประกอบการสอน
5. เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอนที่สะท้อนนวัตกรรม
แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ การบูรณาการกับการเรียนการสอน
ส่วนที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (โดยเกณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
แบบเสนอแผนงานบทความวิชาการ (บทความ 1)
แบบเสนอแผนงานวิชาการ (แบบวิชาการ 1)
แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบวิจัย 1)
คู่มือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (4 ธ.ค 62)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
6. เอกสารโครงการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 13 พ.ย. 2562)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แบบเสนอโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร (แบบ Sci-Project 04-3)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสถานศึกษา (แบบ Sci-Project 04-2)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน (แบบ Sci-Project 04-1)
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (แบบ Sci-Project 03-3)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับผู้รับบริการ (แบบ Sci-Project 03-3)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ (แบบ Sci-Project 03-2)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา (แบบ Sci-Project 03-1)
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ Sci-Project 03)
7. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แตกตัวคูณ)
แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563)
ประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า (ปีงบประมาณ 2563)
ประกาศแนวทางเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2563)
แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
8. คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ศ. 2561)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (พ.ศ. 2561)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (พ.ศ. 2549 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
9. เอกสารอื่นๆ
แบบบันทึกข้อความการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
รวมเอกสารทั้งหมด 112 รายการ


[คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312