รายการหัวเรื่องเอกสาร
1. เอกสารธุรการ
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
บันทึกขอใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบฟอร์มมอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน/ไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ / ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการทั่วไป
แบบประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการ
แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
หนังสือมอบอำนาจดำเนินการจดลิขสิทธิ์แทน
แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบเสนอภาระงานวิจัย
แบบขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน
แบบเสนอขอรับทุนสาขาวิทยาศาสตร์ฯ
ขออนุญาตไปราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
รายงานผลการไปราชการ
ใบมอบหมายงานเพื่อลากิจ
แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบรายงานผลการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอให้ออกหนังสือราชการ
ขอเบิกค่าสอนการเปิดสอนกรณีพิเศษ
ขอใช้สถานที่-อุปกรณ์
2. เอกสารทางการเงิน
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคคลภายนอก)
แบบฟอร์มใบส่งของ (2560)
แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ใช้ประกอบภาระงาน (การเบิกค่าตอนแทน)
บันทึกข้อความ ขอโอนเงินผ่านธนาคาร
สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของสถาบัน
ใบเสนอราคา
ใบสำคัญรับเงิน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบตรวจรับสินค้า
ใบขออนุมัติเบิกเงิน
แบบสำรวจ จัดซื้อ-จัดจ้าง
3. เอกสารงานวิชาการ
แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มขออนุญาตสอบนอกตาราง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ/ปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาสอบ
แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน (2560)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 2 (ประกาศ 2559)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 1 (ประกาศ 2559)
แบบฟอร์มแก้ไขผลการเรียน
แบบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (แบบใหม่)
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (แบบใหม่)
แบบแสดงความจำนงขอรับผลงานทางวิชาการ (แบบใหม่)
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน
แบบรายงานการประเมิน ส่งเกรด (ปรับปรุง 1/2560)
แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทวารสาร
แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอ
ฟอร์มแบบเสนอ มคอ.3
แบบฟอร์มแนวการสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
แบบเสนอภาระงานภาคฤดูร้อนสำหรับอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบรายงานการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานบุคลากรสาย ก
แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
แบบขอเปลี่ยน "ร" หรือ "I"
4. เอกสารงานกำหนดตำแหน่งวิชาการและวารสารวิชาการ
รูปแบบวารสาร (วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
แบบรายงานผลการทำผลงานวิชาการสมบูรณ์ (ตน.วช. 4)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำผลงานวิชาการ (ตน.วช. 3)
แผนการดำเนินงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ตน.วช. 2)
แบบเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ (ตน.วช. 1)
สัญญารับทุนสนับสนุนและข้อตกลงการทำผลงานวิชาการ
แบบเสนอโครงการจัดทำตำรา เอกสารประกอบการสอน
5. เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มสรุองค์ความรู้ การบูรณาการกับการเรียนการสอน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติภารกิจเน้นด้านการสอน (แบบที่ 1)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏิบัติภารกิจเน้นด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (แบบที่ 2)
ส่วนที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (โดยเกณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
แบบเสนอแผนงานบทความวิชาการ (บทความ 1)
แบบเสนอแผนงานวิชาการ (แบบวิชาการ 1)
แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบวิจัย 1)
คู่มือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (4 ธ.ค 62)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
6. เอกสารโครงการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 13 พ.ย. 2562)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แบบเสนอโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร (แบบ Sci-Project 04-3)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสถานศึกษา (แบบ Sci-Project 04-2)
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน (แบบ Sci-Project 04-1)
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (แบบ Sci-Project 03-3)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับผู้รับบริการ (แบบ Sci-Project 03-3)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ (แบบ Sci-Project 03-2)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา (แบบ Sci-Project 03-1)
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ Sci-Project 03)
7. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แตกตัวคูณ)
แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563)
ประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า (ปีงบประมาณ 2563)
ประกาศแนวทางเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2563)
แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
8. คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ศ. 2561)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (พ.ศ. 2561)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (พ.ศ. 2549 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
9. เอกสารอื่นๆ
แบบบันทึกข้อความการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
รวมเอกสารทั้งหมด 108 รายการ


[คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312