ผู้บริหาร
   อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
   อาจารย์หลักสูตรเคมี
   อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
   อาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
   อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
     สิ่งแวดล้อมศึกษา
   เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์กานต์ธิดา ไชยมา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย

อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบฐานข้อมูลและงานสารสนเทศ
นางพจนีย์ อินจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2561
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright?2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.