ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร
สายตรงคณบดี
 
   กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ)
   การจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
   หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
      วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ก.ย. 61 ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญะริทธิ์ ทิบำรุง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีม My Om......
22 มิ.ย. 61 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม ...
6 ต.ค. 60 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ...
1 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ...
15 มิ.ย. 60 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
01 มิ.ย. 60 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

ข่าวอื่นๆ>>
   รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร บุคลากรร่วมแสดงความมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี2561 นางสายัญ อินทะ และนางมาลี ยิ้มเพ็ชร พนักงานทั่วไป...
   รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร บุคลากรร่วมแสดงความมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี2561 นางสายัญ อินทะ และนางมาลี ยิ้มเพ็ชร พนักงานทั่วไป...
   ราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมใจดำนา...
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านหมอรีสอร์ท...
   ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2561...
   เช้าตรู่ วันนี้ "เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561" ผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ"สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์"เดินวิ่งตั้งแต่หน้าลานพระรูปพระยาพิชัยดาบหัก...
   รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฯ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ "การจัดการความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์การเปิดรับนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2562...
   บรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่...
   โครงการจัดการองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
   ทีมผู้บริหาร และบุคลากร จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานพันธกิจสัมพันธ์...
   ทีมบุคลากรร่วมแสดงความมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ จำนงรัตนพัน...
   ทีมบุคลากรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์"...
   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560...
   รับฟังการบรรยาย แนวคิด การจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีควบ (คู่ขนาน) 2 ปริญญา จาก อาจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ...
   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน...
   บรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560...
   บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดี ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหาร ในโครงการติดตามผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ามาสู่รั้วอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิ.ย60 ที่ผ่านมา...
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้โรงยิม  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร  
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย  
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระบบจัดการความรู้ (KM Science) 
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ  
ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ  
ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.