หลักสูตรสาขาวิชา
    หลักสูตรฟิสิกส์
    หลักสูตรเคมี
    สูตรชีววิทยา
    หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
    หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
    หลักสูตรคณิตศาสตร์
    หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
    หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
    หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.