ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   แผนยุทธศาสตร์คณะ
 
 

ประวัติและความเป็นมาของคณะ

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Faculty of Science and Technology)  ได้รับการพัฒนายกฐานะจากหมวดวิทยาศาสตร์  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ 2518  โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ2535   ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อ"สถาบันราชภัฏ" แทนวิทยาลัยครู  มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ซึ่งได้ประกาศลงใน  พระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 254 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2547  มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็นนิติบุคคล

ปรัชญา

  องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

  • 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้  ความสามารถ คู่คุณธรรมมีทักษะได้มาตรฐานวิชาชีพ
    2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น
    3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน                     
    4. ร่วมมือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายกับองค์กร  หน่วยงาน ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ      การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้ โดดเด่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชน 
กลุยทธ์ที่ 4 สืบสาน และอนุรักษ์  การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.